ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

  ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง สายโตะรือเนาะ-เทศบาล

 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ๋อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ชุมชนต้นไทร

 าคากลางโครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 1บ้านบอเวาะลือเมาะ

 ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.5-0015 สายหัวสะพาน-โคกแตยอ

 ราคากลางโครงการจ้างบุกเบิกถนนสายบูเกะตาโมง-มะยูนุ

 ราคากลางโครงการจ้างบุกเบิกถนนลูกรัง สายโตะแว

 ราคากลางโครงการจ้างบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนลูกรัง สายโคกแตยอ-โรงฆ่าสัตว์

 ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นไทร

 ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดสพฐ. ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔

 ราคากลางโครงการจ้างการก่อสร้างประตูทางเข้าอาคารกีรออาตี เทศบาลตำบลต้นไทร

 ราคากลางโครงการจ้างการปรับปรุงอาคารกีรออาตีเทศบาลตำบลต้นไทร ปริมาณงาน งานฝ้าเพดาน แผ่นเรียบ ขนาดพื้นที่ 160.00 ตารางเมตร

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโตะละ

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสะพานโคกแตยอ

 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 133 กิโลวัตต์

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลต้นไทร

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงที่ทิ้งขยะเทศบาล

  ราคากลางโครงการจ้างเหมาประปรุงอาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลต้นไทร

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสระเก็บน้ำเทศบาลตำบลต้นไทร

 ราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี (แบบอัดท้าย)

  ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสนามฟุตบอล หมูที่ 1

  ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายใต้สะพานกอตอ หมู่ที่ 1 

 ราคากลางโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสำนักงานกองคลัง

 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)

 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม)

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลต้นไทร

 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ5-0009 สายบาโงเจะลา

 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ5-0001 สายบือแนปีแย-บือแนจือเนาะ

 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง สายกาแลกือแย-บาโงเจะลา หมู่ที่ 1

 ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลอง สายบาตู-ลูโบะบูตา

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายกือนี-กาแลกือแย

ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุุราบายา หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร 

 ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร 

โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุราบายา หมูที่ 6

 ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 1-3 หมู่ที่ 6 ตาราง ปปช.01

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบูตา หมู่ที่ ๑ ตาราง ปปช.01

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเทศบาล 1-3 ตาราง ปปช.01

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง สอบราคาเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่าบสินค้าประชารัฐเทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด ประจำเทศบาลตำบลต้นไทร ตาราง ปปช.01

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า ประชารัฐ เทศบาลตำบลต้นไทร ตาราง ปปช.01  

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการถ่มดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลต้นไทร

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

บันทึกข้อความจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะห์ หมู่ที่ 6

โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะห์ หมู่ที่ 6

โครงการบุกเบิกถนนพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายสุราบายา หมู่ที่ 1

โครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล-ตะโละบูโละ หมู่ที่ 6 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลูโบะกาหยี

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลูโบะกาหยี หมู่ที่ 6 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโต๊ะมูเด็ง หมู่ที่ 1