กิจกรรม / โครงการในการมีส่วนร่วม

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2567

 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566

♠ เม่ื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เทศบาลตำบลต้นไทรได้จัดทำ
โครงการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปี 2565
และประชุมหารือในประเด็น แนวทางในการจัดทำแผนชุมชน

♠ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ดำเนินการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุตำบลต้นไทร ประจำปี 2565( ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลต้นไทร ) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ผู้สูงอายุได้นำเสนอปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันต่อไป