ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  การสร้างขวัญกำลังใจ  และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลต้นไทร
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของพนักงาน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน      พ.ศ. 2564 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติม)      พ.ศ. 2563  (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)