หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (การย้าย)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  (การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล
      และลูกจ้างประจำของเทศบาล)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559  (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
      ของพนักงาน พ.ศ. 2564
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
      พ.ศ. 2564 
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  การสร้างขวัญกำลังใจ  และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลต้นไทร
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาล