หัวข้อข่าว

ราคากลางโครงการขุดลอกคลองสายกือนี-กาแลกือแย

ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุุราบายา หมู่ที่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร 

 ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร 

โครงการเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ซอยสุราบายา หมูที่ 6

 ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเทศบาล 1-3 หมู่ที่ 6 ตาราง ปปช.01

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายลูโบะบูตา หมู่ที่ ๑ ตาราง ปปช.01

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายเทศบาล 1-3 ตาราง ปปช.01

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง สอบราคาเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่าบสินค้าประชารัฐเทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด ประจำเทศบาลตำบลต้นไทร ตาราง ปปช.01

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จำหน่ายสินค้า ประชารัฐ เทศบาลตำบลต้นไทร ตาราง ปปช.01  

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการถ่มดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลต้นไทร

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

ประกาศจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ

บันทึกข้อความจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งจากเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะห์ หมู่ที่ 6

โครงการบุกเบิกพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายดูซงตือเงาะห์ หมู่ที่ 6

โครงการบุกเบิกถนนพร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายสุราบายา หมู่ที่ 1

โครงการขุดลอกคลอง สายเทศบาล-ตะโละบูโละ หมู่ที่ 6 

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลูโบะกาหยี

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายลูโบะกาหยี หมู่ที่ 6 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโต๊ะมูเด็ง หมู่ที่ 1