เทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นไทร

 เรื่อง เทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
เรื่อง การควบคุมการเลื้องหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558
เรื่อง ตลาด พ.ศ.2558
เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.2558
เรื่อง เทศบัญญัติการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2558
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากสนามหญ้าเทียมและอาคารถสถานกีฬา เทศบาลตำบลต้นไทร พ.ศ.2565