สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน เมษายน 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มกราคม 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

รุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561