รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564                                       

  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563