ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔