แผ่นพับวินัยข้าราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  โครงการอบรมวินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ แะพนักงานจ้าง
       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566