ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร
โทร : 085-892-3774


นายมังโซร์  สาแม
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร
โทร :  093-576-6865

                          
       อรุณี  กะนอง               อัสเมาะ  หะยีมะมิง         มังโซร์  สาแม             กฤษดา  วงศ์ภูวรักษ์          ซารีนา  อิสฮัส            วรรณสุนัยดา  มะลี
    หัวหน้าสำนักปลัด                ผอ.กองคลัง             รก.ผอ.กองช่าง            ผอ.กองสาธารณสุขฯ       ผอ.กองการศึกษา        รก.ผอ.กองสวัสดิการ
    080-712-1404          082-263-9360        093-576-6865           083-183-9977        065-358-8577         093-579-8322