โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


กฤษดา  วงศ์ภูวรักษ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
083-186-9977


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 
มูฮำหมัดรูดี  วานิ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
097-171-9787