โครงสร้างกองการศึกษา ซารีนา  อิสหัส
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
065-358-8577

                                                                                                                         
                                                   ว่าง                                                                                                        ว่าง
                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                                                 หัวหน้าฝ่ายศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา                                            
                                          นายรีดูวัณ  ปาแน
                                          นักวิชาการศึกษา
                                         061-192-5747