โครงสร้างกองการศึกษาว่าที่ ร.ต.ฮามาดี ดาราแม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
084-398-5126

                                                                                                                         
                                                   ว่าง                                                                                                        ว่าง
                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                                                 หัวหน้าฝ่ายศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา                                           
                                    ว่าที่ ร.ต.ฮามาดี ดาราแม
                                          นักวิชาการศึกษา
                                         084-398-5126