โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม


วรรณสุนัยดา  มะลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
093-579-8322
 
                                                                                                            
                                     วรรณสุนัยดา  มะลี                                                                                                     ว่าง
                                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน                                                                                  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
                                     
093-579-8322

                              
                                     
 โซเฟียร์  แดมะ     
                                    เจ้าพนักงานธุรการ 
                                     089 976 9867