โครงสร้างกองคลัง

 

 
    อัสเมาะ  หะยีมะมิง
   ผู้อำนวยการกองคลัง
    082-263-9360

 

                                                                                                            

                                       วรรณภรณ์  โรจนปริทัศน์                                                                                           ว่าง  
                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                                                               หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
                                          089-466-1188

 

                                                                                              
              นัสรินทร์  จันทวิมล                               อาหมัดเฟนดี  สาและ                                                                      ว่าง
         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                            เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
             097-964-8258                                  098-015-5047