สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 2565 2566
ตุลาคม x x x
พฤศจิกายน x x x
ธันวาคม x x x
มกราคม x x x
กุมภาพันธ์ x x x
มีนาคม x x x
เมษายน x x -
พฤษภาคม x x -
มิถุนายน x x -
กรกฎาคม x x -
สิงหาคม x x -
กันยายน x x -
รวม ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน ไม่มีเรื่องร้องเรียน