ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566

ภารกิจการให้บริการ

จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ (คน)
ตุลาคม 65 พฤศจิกายน 65 ธันวาคม65 มกราคม 66 กุมภาพันธ์ 66 มีนาคม 66 รวม
กองช่าง      
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  4 2 0 4 4 0 14 
การขออนุญาตขุดดินถมดิน  0 0 0 0 0 0 0
ขออนุญาต ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ  2 3 2 1 1 0
การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 1 2 0 1 0 0 4
กองคลัง
การจด ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทะเบียนพาณิชย์  0 0 0 1 0 1
ชำระภาษีบำรุงท้องที่  0 0 0 0 0 0 0
ชำระภาษีป้าย 0 1 4 20 0 26
กองสวัสดิการสังคม
งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ  12 10   12
งานลงทะเบียนผู้พิการ 2 0 1 1 0 5
งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 2 8 4 4 0 27
สำนักปลัด
การขอข้อมูลข่าวสาร 0 0 0 0 0 0
ขอใช้ห้องประชุม  0 0 0 0 0 0 0
ร้องเรียน / ร้องทุกข์ 0 0 6 0 0 0
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานบริการเต็นท์  4 5 3 3 5 0 20 
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  0 0 0 0 0 0  0
บริการรถฉุกเฉิน 24  21 11 19 6 0  81
รวม 80 37 47 28 25 37 254