หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม)  พ.ศ. 2561 (รายงานตำแหน่งสายผู้บริหารว่าง)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม)  พ.ศ.2564 (การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 (การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2565 (แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร)

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2564 (คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบคลากรทางการศึกษาเทศบาล  พ.ศ.2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ  พ.ศ.2565 

3.การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล) พ.ศ. 2565

4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล)

ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6)พ.ศ.2563 (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564


5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563

 

6.การโอนย้าย

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (การย้าย)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 (การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการโอนพนักงานเทศบาลกรณีที่มีเหตุความจำเป็น พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ. 2564

7.โครงสร้างส่วนราชการ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
   (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 (โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (กำหนดรองปลัดเทศบาล ระดับกลาง)

8.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 (การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
      (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 (การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานเทศบาล
      และลูกจ้างประจำของเทศบาล)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
     
ของพนักงาน พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  การสร้างขวัญกำลังใจ  และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลต้นไทร
ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร  เรื่อง  ประกาศคุณธรรม  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างเทศบาล
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2563 (โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565