กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

 วันที่ 18 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลต้นไทร ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ความโปร่งใส ไม่คอรัปชั่น โดยมีพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง อสม. ร่วมเดินรณรงค์สร้างความโปร่งใสและไม่คอรัปชั่น ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลต้นไทร เพื่อสร้างค่านิยมร่วมระหว่างเทศบาลกับชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง อสม. จำนวน 80 คน
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร และปลัดเทศบาล ได้ประชุม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลต้นไทร ได้มอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลต้นไทร ได้ยึดถือปฏิบัติเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างเทศบาลตำบลต้นไทร อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
 วันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ นางซารีพะห์ ต่วนเพ็ง ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร ได้ประชุมเพื่อให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการประชน และชี้แจงเกี่ยวกับข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้แก่ข้าราชการทราบ และถือปฏิบัติ