เมื่อวันที่ 9 เดือน  มีนาคม พ.ศ.2565 นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบคุลากรของเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบระมาณ พ.ศ.2565 ประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสีี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่่การปฏิบัติ (4) การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6) กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส 

         

              ในการนี้ นายอาทิตย์  เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้เทศบาลตำบลต้นไทร ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA / มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้น/ ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป