ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน จำนวน 4 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตอนรับเดือนรอมฏอน พร้อมติดตั้ง  จำนวน 2 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด+เมาส์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกคอมพิวเตอร์)  จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ (กระเป่าผ้า) จำนวน 150 ใบ ตามโครงการฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุน้ำ (ทะเบียน บง 941 นธ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 7033 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อคสล.) จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (ระบบประปาชุดที่ 1) จำนวน 3 รายการ

 

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรรี่) จำนวน 2 ลูก 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง4344 นธ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) จำนวน 2 รีม 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงินทั่วไป) จำนวน 30 เล่ม 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา) จำนวน 10 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เลือยโซ่ยนต์) จำนวน 2 เครื่อง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือฉีดโฟม 2 ที่นั่ง จำนวน 6 ลำ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิกโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ป้าย

ประจำเดือนมกราคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องแฟ๊ก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 22 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง  จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566  จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประปา)  จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 7 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 14 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ เครื่องกระจ่ายเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ป้ายไฟวิ่งพร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่  จำนวน 1 ชุด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดอุปกรณ์ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี จำนวน 4 รายการ 

 

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เทปอัดห่วง) จำนวน 18 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) ขนาดไม่น้อกว่า 5 คิว จำนวน 1 ตู้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวน ปี2566 จำนวน 1,430 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา (ลูกฟุตบอล) จำนวน 5 ลูก 

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติพร้อมเข้าเล่ม  จำนวน 36 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ ประจำกองคลัง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ประจำกองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ถังอัดจารบี) จำนวน 1 ชุด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ คสล.) จำนวน 4 ท่อน 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง JCB พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3668 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

 

ประจำเดือนตุลาคม 2565

 ไม่มี 

 

 

ประจำเดือนกันยายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 

 

ประจำเดือนเมษายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาทำความเย็น  จำนวน 9 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชน  จำนวน 1ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า)  จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)  จำนวน 1กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ  จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข7033 นธ

ประจำเดือนมีนาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง   จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข7033 นธ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอนและสลามัตฮารายออีดินฟิตรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษพ904 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องอุปโภชบริโภค (ถุงยังชีพ) 6 รายการ  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้าม  จำนวน 2 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 10  รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน  จำนวน 1 คัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง  จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3633 นธ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน บฉ7740 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข3668 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก  จำนวน 100  ใบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทะเบียน 80-4375

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมหน้าต่างบานเลื่อน ประจำกองสวัสดิการ 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ประจำโรงเรียนอนุบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง-4344 นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์  จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องดูดฝุ่น) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ๋อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้ามาน) จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุสำนักงาน (ธง) จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา) จำนวน 4 รายการ

 

ประจำเดือนมกราคม 2565

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข7033 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ำประปา 3 HP  จำนวน 2 ลูก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปัมจ่ายสารเคมี  จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ๋อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเทียน บง941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบู๊ท) จำนวน 5 คู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ (ลงโปรแกรมใหม่) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ

 

ประจำเดือนธันวาคม 2564

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-63-0018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำปฎิทินแขวน ปี 2565 พร้อมไส้ใน 13 แผ่น จำนวน 1,470 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3941 นราธิวาส่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข3668 นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการสานสันพันธ์ครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีศึกษา 2564 จำนวน 1 ป้าย 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือเคลือบปกแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2577) จำนวน 14 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 198 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำหมึก) จำนวน 4 รายการ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บจ 7705 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 25 ชุด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 6 ผืน

ประจำเดือนกันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (PRINTER INK TANK SYSTEM Printer) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3668 นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 4รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น(ประปา) จำนวน 5 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร(ยาฆ่าหญ้า) ขนาด1 ลิตร จำนวน 2 โหล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 กล่องเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบประปาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันทูที) ขนาด 1 ลิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 7 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกHP) จำนวน 3 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานแบบพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 3668 นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกั๊ก อปภร.พร้อมแถบสะท้อนแสง จำนวน 18 ตัว

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ปาธีชั่น) จำนวน 3 ชุด

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพรมและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 25 ชุด

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 90-3941 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 4 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน บจ 7705 นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางใหม่) จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) HP จำนวน 3 กล่องเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 3688 นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 1 รายการ จำนวน 1 งาน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 กล่อง

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 1 อัน

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายอะคริลิคตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมแลปลอดภัย      ปี 2564 ขนาด 12*24 นิ้ว จำนวน 1 ป้าย

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร จำนวน 1 งาน

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาล จำนวน 2 ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน 1 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนทรายกรอง ประปาเทศบาล จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  6 รายการ 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายบอร์ดทำเนียบและโครงสร้างพนักงานเทศบาล จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 3668 นราธิวาส พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ

ประจำเดือนพฤษาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื่อน้ำมัน ขนาดกว้าง 60 ยาว 30 หลา จำนวน 3 ม้วน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 ผืน

ประจำเดือนเมษายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เดือนรอมฎอนและสลามัตฮารีรายออิดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1442 จำนวน 1ผืน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 13 รายการ

 

ประจำเดือนมีนาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ  ประจำกองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์   ประจำกองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 จำนวน 2 รายการ  ประจำกองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำยาล้างจาน) จำนวน 1 รายการ  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดรถเข็นพลาสติกล้อดัน จำนวน 1 ตัว  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ  ประจำสำนักปลัด

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 4344 นธพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 3668 นธพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  ประจำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาเด็กตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์จูเนียร์เกมส์  จำนวน 1 รายการ ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อกีฬาเด็กตามโครงการกีฬาสีสัมพันธ์อนุบาล  จำนวน 1 รายการ ประจำโรงเรียนอนุบาล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 1 รายการ ประจำองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ประจำองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์รถตัดหน้าขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประจำองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ ประจำองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ประจำองการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ จำนวน 8 รายการ ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่รถบรรทุกขยะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ประจำองสาธารณสุข

ประจำเดือนมกราคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ ประจำองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง  ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี2564 ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกันฯ จำนวน 3 รายการ ประจำองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนกีรออาตี   จำนวน 5 รายการ ประจำองการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 ตลับ ประจำสำนักปลัด

ประกาษผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประจำกองการศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมประปาพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ประจำองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ ประจำองสาธารณสุข

ประจำเดือนธันวาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ ประจำองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง ประจำองคลัง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำปฏิทินแขวนประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 1,470 ชุด ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ ประจำสำนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3941 พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ประจำกองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ ประจำกองชาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564  ประจำสนักปลัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน 3668 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ประจำสำนักปลัด

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรรี่) รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 ลูก ประจำกองสาธารณสุข

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บง941 นธ จำนวน 8 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ  ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา) จำนวน 2 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เสื้อกักสะท้อนแสง) จำนวน 12 ตัว ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือเคลือบเทศบัญญัติ จำนวน 14 เล่ม ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประเมินผู้บริการองค์กร จำนวน 7 ชุด ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มขนาด 10 ลิตร จำนวน 480 ขวด ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 7 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 2 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง  จำนวน 3 รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 7 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา)  จำนวน 21 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร  จำนวน 8 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 9 รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 4 รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง  จำนวน 5 รายการ ประจำกองสวัสดิการสังคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 กล่อง ประจำกองสวัสดิการสังคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถุจักยานยนต์  ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง 2T) จำนวน 24 ขวด ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องตัดหญ้า Makita จำนวน 3 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 80-3941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ใบมีดเครื่องตัดหญ้า 24 ใบ) ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา) จำนวน 1 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องตัดสติกเกอร์) จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ  จำนวน 5 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บจ4312นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์ ภ.ด.ส.11  จำนวน 30 เล่ม ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ๋อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3941 นธพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก OKI) จำนวน 2 ตลับ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน) จำนวน 1 ชุุด ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 7 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 5 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 16 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง  จำนวน 3 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก-ยางใน)รถJcb  จำนวน 2 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 3 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 5 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  จำนวน 8 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่  จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 12 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จำนวน 2 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา)  จำนวน 5 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมใหม่  จำนวน  เครื่อง ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  จำนวน 9 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)  จำนวน 1 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 5 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 3 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 3 รายการ ประจำสำนักปลัด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชนิด ยูเอชที ชนิดกล่อง  จำนวน 88,477 กล่อง ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอกยางใน) ระบรรทุกขยะทะเบียน 80-3941 นธ จำนวน 3 เครื่อง ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000บีทียู ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 เครื่อง ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ แอลอีดี LED TV จำนวน 7 เครื่อง ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3833 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 5 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมบำรุงรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ 4 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ๋อมระบบตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ระบบประปา) จำนวน 9 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั้มจ่ายสารเคมี 220 โวลต์ ขนาด 50 ลิตร  จำนวน 3 เครื่อง ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 เครื่อง ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบบไฟรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 10 รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มหนังสือเคลือบแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (ทดแทน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บง941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข7033 นธ (ตั้งศูนย์ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนเมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ประจำกองสวัสดิการสังคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทะเบียน 80-4375 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม)  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 4344 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ปิดประกาศปิดตลาดนัดชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึึกษาฯ DLTV จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลต้นไทร  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๕-๐๐๐๙ สายบาโงเจะลา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.๕-๐๐๐๑ สายบือแนปีแย-บือแนจือเนาะ  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 3668 นธ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน 100 เล่ม ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเยซี จำนวน 231 หลา ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ประจำห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ  จำนวน 9 รายการ ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ฯ  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ฯ  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อเสื้อกีฬาเด็กแขนสั้น ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ จูเนียร์เกม  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อเสื้อกีฬาเด็กแขนสั้น ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ จูเนียร์เกม  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ จำนวน 12 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ จำนวน 5 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนปะผุอ่างท้ายรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3941 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลำโพงมีขยายในตัว) จำนวน 1 ชุด ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (คลอรีน) ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เวที ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3833 นธ ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกล้อ) ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 803833 ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นคลัชและลูกปืนคลัช รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3941 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนมกราคม63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน ตามโครงการทัศนศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือกีรออาตีตามโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุุรอ่าน (กีรออาตี)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเยซี สีเหลือง ม่วง จำนวน 452 หลา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ป้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๑ ตลับ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลงโปรแกรมใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน ๑๗ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขคย 387 นธ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายถมที่) จำนวน ๕๐ ลบ.ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันทูที ขนาด 1 ลิตร)  จำนวน 2 โหล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว  จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร (ยาฆ่าหญ้า)  จำนวน 2 โหล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ  จำนวน 25 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า Makita ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินชนิดแขวน ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1,400 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรรี่และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3833 นธ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนโช๊คประตูสวิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข3668 นธ. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข7033 นธ. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง สายกาแลกือแย-บาโงเจะลา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง สายบาตู-ลูโบะบูตา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประจำเดือนกันยายน 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘๗ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษราและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) จำนวน ๓ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ประจำกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ผืน ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน ๑๕ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน ๑๐ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมปั้มพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา จำนวน ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ pc จำนวน ๑ เครื่อง ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายน๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนสิงหาคม 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติกชนิดฝาปิด พร้อมตัดก้น ขนาด ๑๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง JCB ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ประจำกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บง๙๔๑ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก คัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะจัดกิจกรรมเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษพ905 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุ่งเดลต้าเมทริน ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำกองคลัุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร  ประจำกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๓๖๖๘ นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนกรกฎาคม 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบมีช่องทิ้ง ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) ของรถทะเบียน บฉ๗๗๔๐ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตักหน้าขุดหลัง jcb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสวัสดุดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานสวิง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนมิถุนายน 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยื่นพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนพฤษภาคม 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงประดับเสาไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ชนิด ๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตัดหน้าขุดหลัง JCB พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีบรมราชาภิเษก รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่เด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะ ทะเบียน กษพ 904 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบฮะ-โตะมูเด็ง หมู่ที่ ๑  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกพร้อมยกระดับหินคลุก สายโคกแตยอ หมู่ที่ ๑  โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเทคนิคและกระบวนการสอนกีรออาตีโมเดล2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอานหลักสูตรกีรออาตีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า Makita พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้นำการออกกำลังกาย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยการลงโปรแกรมใหม่ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำเดือน มีนาคม 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำเดือน เมษายน 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬา  จำนวน ๓ แปลง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

โครงการจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3 หมู่ที่ 6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์คอนกรีต สายบูเกะตาโมง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างจัดทำเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 3 รายการ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารกีออาตี เทศบาลต้นไทร ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จักรอุตสาหกรรม) จำนวน 2 รายการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านปรับแสง จำนวน 11 รายการ (พร้อมติดตั้ง)

โครงการจัดจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านต้นไทร หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน สายต้นไทร-ไม้แน หมู่ที่ 1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3งหมู่ที่ 6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เทศบาลตำบลต้นไทร