ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร เรื่อง มอบอำนาจนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทสบาล ปฏิบัติราชการแทน