แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
    รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564
    รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2563
    รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2564

    แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตประจำปี (พ.ศ.2561 - 2565)
    รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565
    รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2565

    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลต้นไทร (พ.ศ.2561-2565)  

    แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2566

    รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
    รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน การทุจริตประจำปี 2566

    แผนปฏิบัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2567