สภาเทศบาลตำบลต้นไทร

นายคาเร็ม  แมเยาะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร
โทร.081-957-5308


นายอาหามะตาเยะ  โตะละ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นไทร
โทร.087-291-4477

      นายอูมา  มีเหาะ          นายยะโก๊ะ  สามะ       นายมะบีดี  สาแลเมาะ       นายรอซาลี  วานิ           นายบักรี  สาลี           นายซาการียา  อาแซ
    สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 
    โทร.0612273819     โทร.0862978927    โทร.0899765510      โทร.0848544420      โทร.0937301181      โทร.0892972672

                                       

                                    นายรอพา  มะโอะ         นายอับดุเลาะห์  กุูแซ         นายกอเดร์  วาเงาะ      นายมันโซร์  กาเซ็ง
                                   สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาเทศบาล         สมาชิกสภาเทศบาล     สมาชิกสภาเทศบาล
                                   โทร.0895957699       โทร.0936431147        โทร.0862943256    โทร.0895957699