นายอาทิตย์  เบญจมาพร
นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร
 โทร.081-898-6234
                                                                                                                    
นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ                                                                                             นายซูลกรีนัย  สาแม
รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร                                                                                  รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร
โทร. 081-3885715                                                                                              โทร.082-4337600

                                                                                                
นายนันทชัย  สาเมาะ                                                                                                       นางสะปีน๊ะ  สาลี
เลขานุการนายกเทศมนตรี                                                                                              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.093-5760646                                                                                                    โทร.086-9576168