อาสาสมสัครบริบาลท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นไทร

ลงพื้นที่ดำเนินการคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีเธลเอดีแอล (ADL)        

ในเขตเทศบาลตำบลต้นไทร ตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566