เมื่อวันที่18 มกราคม 2567ภาพโครงการอบรม วินัย การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หัองประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลต้นไทร