วันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร โดยนายสวัสชัย ขาวดี ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรม “โครงการวันวิชาการ” ประจำปีการศึกษา 2566 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันวิชาการและมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 33 ราย พร้อมกันนี้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทรได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นจำนวน 14 ราย และมอบรางวัลแก่นักเรียนที่แสดงโชว์บนเวทีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ขอขอบคุณผู้บริหาร ปลัดเทศบาลคณะกรรมการสถานศึกษา สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลต้นไทรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี