ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นไทร เข้าไปทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสให้กับครัวเรือน

ในเขตเทศบาลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) สายพันธ์โอไมครอน ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้แก่ครัวเรือน และผู้ที่ไปจับจ่ายสินค้า ในสถานการณ์เช่นนี้