โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายอาทิตย์ เบญจมาพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดก่ผู้นำต่างๆ และภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลต้นไทร โดยมีวิทยากรนายซูทาน ยูโซะ และทีม บรรยายกลุ่มพร้อมจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่ม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 เทศบาลตำบลต้นไทร ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส