การประชุมและการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
วันที่ (9 ธ.ค.63) เวลา 09.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมและการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ

พร้อมกันนี้มีการเปิดการถ่ายทอดสดจากส่วนกลาง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดงานและประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช แถลงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และสถานการณ์การทุจริต ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกประเภท โดยเฉพาะในส่วนของราชการได้มีการประกาศที่จะให้ทุกคนได้หันมาร่วมกันต่อต้านการเจตจำนงสุจริต ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมในการรับมอบกิจกรรมโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และอบต.หน่วยงานราชการ หน่วยงานใหญ่ๆ ได้มารับทราบเจตจำนงของรัฐบาล

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเจตจำนงไปแล้ว และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันต่อต้านคอร์รัปชั่นไม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสในทุกหน่วยงาน ขอให้ปฏิบัติโดยยึดแนวทางของระเบียบกฎหมาย การปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ และที่สำคัญคือเราต้องสร้างจิตสำนึกของผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนให้ร่วมกันสร้างมาตรฐานของการทำงาน โดยจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามเจตนารมที่ได้ประกาศไว้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบโล่รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ อ.สุไหงโก-ลก โดยผ่านการประเมินในระดับ AA และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 13 หน่วย ผ่านการประเมินในระดับ A และมีการบันทึกภาพการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต หลังจากนั้นมีการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดนราธิวาส