ประมวลภาพโครงการจัดการเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลต้นไทร ได้มีการรับสมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถ่ิน
ในวันที่ 8-12 มีนาคม 2564 และจัดให้มีการเลือกตั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2564