จุดตรวจคัดกรองโรคติดต่อโควิด  ก่อนเข้าจังหวัดนราธิวาส