วันที่ 13 มกราคม 2561 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก โดยส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเองและสังคม มีระเบียบวินัย ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสามััคีโดยสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสันติสุข กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวที ซุ้มวิชาการ เครื่องเล่นสนาม และหยิบฉลากหางบัตร เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก