วันที่ 2 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทรจัดโครงการบรรยายธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้กีรออาตีเทศบาลต้นไทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของหลักธรรมโดยสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างเหมะสม และเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยเร่ิ่มจากการสร้างสันติสุขภายในจิตใจบุคคล จนเป็นพลังสำคัญให้เกิดสันติสุขภายในสังคม ผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ อุสตาซไซนุดีน การี บรรยายเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อบุตรหลานในการศึกษา ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่่ใกล้เคียงมาร่วมฟังการบรรยาย