ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT และ EIT ประจำปี 2565

https://itas.nacc.go.th/go/iit/81Ihoj 

ด้วยขณะนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

          ในการนี้เทศบาลตำบลต้นไทร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ปลัด/รองปลัด/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (IIT) ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ผ่านช่องทาง https://itas.nacc.go.th/go/iit/81Ihoj หรือสแกนคิวอาร์โค้ด และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้เสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ผู้ขอรับบริการจดทะเบียนพาณิชย์ ฯลฯ ผ่านช่องทาง  https://itas.nacc.go.th/go/eit/81lhoj  หรือคิวอาร์โค้ด

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบวัดการรับรู้โดยผ่านช่องทาง URL หรือ คิวอาร์โค้ด และขอขอบคุณในทุกความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

https://itas.nacc.go.th/go/eit/81Ihoj