แผ่นพับวินัยข้าราชการ
  ประกาศเทศบาลตำบลต้นไทร ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  การอบรมเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนหรือวินัยของข้าราชการ