ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางซารีพะห์  ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร
โทร : 085-892-3774


นายมังโซร์  สาแม
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร
โทร :  093-576-6865

                         
       อรุณี  กะนอง               มารีซัน  มะแซ              มังโซร์  สาแม             กฤษดา  วงศ์ภูวรักษ์          ซารีนา  อิสฮัส          วรรณสุนัยดา  มะลี
    หัวหน้าสำนักปลัด             ผอ.กองคลัง               รก.ผอ.กองช่าง            ผอ.กองสาธารณสุขฯ       ผอ.กองการศึกษา      รก.ผอ.กองสวัสดิการ