โครงสร้างกองการศึกษา อรุณี  กะนอง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

                                                                                                                         
                                                   ว่าง                                                                                                        ว่าง
                                    หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา                                                                 หัวหน้าฝ่ายศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษา                                            
                                                อิลมี  มู่เก็ม
                                            นักวิชาการศึกษา