โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม


วรรณสุนัยดา  มะลี
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
                                                                                                            
                                     วรรณสุนัยดา  มะลี                                                                                               สาลินี  หลงจิ
                                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน                                                                                  หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์