โครงสร้างกองช่าง

 
มังโซร์  กาเซ็ง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

                                     
 ว่าง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
(นักบริหารงานช่าง)

                                                                                                                                                 อาอีเซาะห์  สะมะเด็ง
 เจ้าพนักงานธุรการ