โครงสร้างกองคลัง

 

 
    ซารีพะห์  ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
   ผู้อำนวยการกองคลัง
    085-892-3774

 

                                                                                                                           
                                                   ว่าง                                                                                                              ว่าง 
                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                                                                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

                                                                                              
              นัสรินทร์  จันทวิมล                               อาหมัดเฟนดี  สาและ                                                                      ว่าง
         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                            เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
             097-964-8258                                  098-015-5047