โครงสร้างกองคลัง

 

  
    มารีซัน  มะแซ 
   ผู้อำนวยการกองคลัง

 

                                                                                                                           
                                                   ว่าง                                                                                                              ว่าง 
                                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                                                                                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

                                                                                              
                       ว่าง                                         อาหมัดเฟนดี  สาและ                                                                     ว่าง
         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                          เจ้าพนักงานพัสดุ                                                            เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้