โครงการสร้างสำนักปลัด

 


 อรุณี  กะนอง
หัวหน้ัาสำนักปลัด
080-712-1404

 

                                                                                                                                            
                                                 - ว่าง -                                                                                                  นายมะวี  แวกะจิ
                                     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                                                   หัวหน้าฝ่ายปกครอง
                                                                                                                                                            085-888-8064

                                                                                             

                   อุสนา  อะแดม                               สุไลมาน  สนิ                                                                       สาริศา  เรืองชาตรี 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                    นักทรัพยากรบุคคล                                                            นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
                089-879-9446                         082-821-5112                                                                   089-732-1036