โครงการสร้างสำนักปลัด

 

ซารีพะห์  ต่วนเพ็ง
ปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร


มังโซร์  สาแม
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นไทร


 อรุณี  กะนอง
หัวหน้ัาสำนักปลัด

 

                                                                                                                                        
                                          มัสลีซา  ปาทาน                                                                                                       ว่าง                   
                                  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป                                                                                      หัวหน้าฝ่ายปกครอง

                                                                                          

                       ว่าง                                              ว่าง                                                                                 สาริศา  เรืองชาตรี 
        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                    นักทรัพยากรบุคคล                                                               นักจัดการงานทะเบียนและบัตร