ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565

ภารกิจการให้บริการ

จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการ (คน)
ตุลาคม 64 พฤศจิกายน 64 ธันวาคม64 มกราคม 65 กุมภาพันธ์ 65 มีนาคม 65 รวม
งานรับ - ส่งผู้ป่วย 23 11 5 11 15 19 84
งานรับ - ส่งผู้เสียชีวิต 0 1 0 1 1 4 7
งานบริการส่งน้ำ 1 1 0 3 3 1 9
งานลงทะเบียนผู้สูงอายุ 9 15 25 0 0 2 51
งานลงทะเบียนผู้พิการ 17 0 1 2 0 0 20
งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 7 6 7 6 5 7 38
งานสงเคราะห์ค่าฌาปนกิจศพ 6 3 2 3 1 2 17
งานทำบัตรคนพิการ 17 0 1 2 0 2 22
งานรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม(กรณีเร่งด่วน)ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.นราธิวาส 0 0 6 0 0 0 6
รวม 80 37 47 28 25 37 254