การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความโปร่งใส ไม่คอรัปชั่น

    

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง อสม. ร่วมเดินรณรงค์สร้าง
ความโปร่งใสและไม่คอรัปชัน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลต้นไทร