ารประชุมประจำเดือน

              
     นายกเทศมนตรีตำบลต้นไทร ปลัดเทศบาลตำบลตนไทร และรองปลัดเทศบาล ได้จัดมีการประชุมประจำเดือน
เพื่อมอบหมายภารกิจให้แก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน