หัวข้อข่าว

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบบไฟรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 10 รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่มหนังสือเคลือบแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 8 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (ทดแทน) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบตู้คอนโทรลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (ประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บง941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข7033 นธ (ตั้งศูนย์ล้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน 2 ลูก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำกองการศึกษา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนเมษายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์  พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ประจำกองสวัสดิการสังคม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทะเบียน 80-4375 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3941 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 4344 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ปิดประกาศปิดตลาดนัดชั่วคราว จำนวน ๒ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึึกษาฯ DLTV จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 12 รายการ ประจำกองช่าง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ ประจำกองสาธารณสุข  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการฯ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 3668 นธ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) จำนวน 100 เล่ม ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเยซี จำนวน 231 หลา ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ประจำห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ขนาด 45 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการฯ  จำนวน 9 รายการ ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ฯ  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 รายการ ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ฯ  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อเสื้อกีฬาเด็กแขนสั้น ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ จูเนียร์เกม  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อเสื้อกีฬาเด็กแขนสั้น ตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ จูเนียร์เกม  ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื่้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการกีฬาสัมพันธ์ จำนวน 12 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ จำนวน 5 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนปะผุอ่างท้ายรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3941 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลำโพงมีขยายในตัว) จำนวน 1 ชุด ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 4 รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (คลอรีน) ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เวที ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3833 นธ ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกล้อ) ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 803833 ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแผ่นคลัชและลูกปืนคลัช รถบรรทุกขยะทะเบียน 80-3941 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนมกราคม63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ คัน ตามโครงการทัศนศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือกีรออาตีตามโครงการฝึกอบรมและจัดการเรียนการสอนอัลกุุรอ่าน (กีรออาตี)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าเยซี สีเหลือง ม่วง จำนวน 452 หลา  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้พร้อมติดตั้ง  จำนวน 1 ป้าย  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน ๑ ตลับ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมลงโปรแกรมใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม จำนวน ๑๗ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขคย 387 นธ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ทรายถมที่) จำนวน ๕๐ ลบ.ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันทูที ขนาด 1 ลิตร)  จำนวน 2 โหล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว  จำนวน 5 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน 6 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร (ยาฆ่าหญ้า)  จำนวน 2 โหล  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมอาชีพฯ  จำนวน 25 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า Makita ประจำกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินชนิดแขวน ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 1,400 ชุด  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรรี่และอุปกรณ์ต่อพ่วง ของรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-3833 นธ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนโช๊คประตูสวิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ประจำกองคลัง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข3668 นธ. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข7033 นธ. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง สายกาแลกือแย-บาโงเจะลา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขุดลอกคลอง สายบาตู-ลูโบะบูตา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีคัดเลือก

ประจำเดือนกันยายน 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘๗ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษราและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้องหลังคา) จำนวน ๓ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ประจำกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ผืน ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน ๑๕ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น (ประปา) จำนวน ๑๐ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมปั้มพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ผลิตน้ำประปา จำนวน ๔ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ pc จำนวน ๑ เครื่อง ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนกันยายน๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนสิงหาคม 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติกชนิดฝาปิด พร้อมตัดก้น ขนาด ๑๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง JCB ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ ประจำกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน บง๙๔๑ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึก คัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะจัดกิจกรรมเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษพ905 นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดยุ่งเดลต้าเมทริน ประจำกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ประจำกองคลัุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร  ประจำกองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ชนิดแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข ๓๖๖๘ นธ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนกรกฎาคม 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะมูลฝอยแบบมีช่องทิ้ง ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) ของรถทะเบียน บฉ๗๗๔๐ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัส ๔๗๘-๕๙-๐๐๐๘ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถตักหน้าขุดหลัง jcb โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำกองสวัสดุดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูบานสวิง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๐-๓๙๔๑ นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนมิถุนายน 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยื่นพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำเดือนพฤษภาคม 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ประปา) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อธงประดับเสาไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ชนิด ๒ หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถตัดหน้าขุดหลัง JCB พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีบรมราชาภิเษก รัชการที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลต้นไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้แก่เด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๒ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ ประจำสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะ ทะเบียน กษพ 904 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแบฮะ-โตะมูเด็ง หมู่ที่ ๑  โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนบุกเบิกพร้อมยกระดับหินคลุก สายโคกแตยอ หมู่ที่ ๑  โดยวิธีคัดเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเทคนิคและกระบวนการสอนกีรออาตีโมเดล2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนอัลกุรอานหลักสูตรกีรออาตีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า Makita พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้นำการออกกำลังกาย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยการลงโปรแกรมใหม่ ประจำกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำเดือน มีนาคม 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นไทร ประจำเดือน เมษายน 2561

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑  ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามกีฬา  จำนวน ๓ แปลง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน ๖ รายการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต้นไทร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

โครงการจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3 หมู่ที่ 6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟิลท์คอนกรีต สายบูเกะตาโมง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างจัดทำเต้นท์ผ้าใบ จำนวน 3 รายการ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดจ้างก่อสร้างรั้วรอบอาคารกีออาตี เทศบาลต้นไทร ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (จักรอุตสาหกรรม) จำนวน 2 รายการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านปรับแสง จำนวน 11 รายการ (พร้อมติดตั้ง)

โครงการจัดจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านต้นไทร หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลต้นไทร

โครงการจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งถนน สายต้นไทร-ไม้แน หมู่ที่ 1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

โครงการจัดจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. สายเทศบาล 1-3งหมู่ที่ 6 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เทศบาลตำบลต้นไทร