ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563  

**ให้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินและเจ้าของสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

# เกษตรกรรม

เจ้าของที่ดิน (โฉนด) ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ที่ดินที่เป็นนิติบุคคล เสียภาษีในอัตรา 0.01%

# ที่อยู่อาศัย

เจ้าชองที่ดิน (โฉนด)  และสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อในทะเบียน ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน (โฉนด) แต่เป็นเจ้าชองสิ่งปลูกสร้างมีชื่อในทะเบียนบ้านได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 10 ล้านบาท บ้านหลังอื่น เป็นเจ้าของที่ดินแต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน เสียภาษีในอัตรา 0.02%

# อื่นๆ

พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, โรงเเรม, รีสอร์ท ฯลฯ เสียภาษีในอัตรา 0.3%

# ที่ว่างเปล่า/ไม่ทำประโยชน์ตามสมควรสภาพ

ทิ้งที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ในปีที่ผ่านมา เสียภาษี 0.3% เพิ่มอัตราเสียภาษี 0.3% ทุกสามปี แต่ไม่เกิน 3%

# ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการเท่านั้น