รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ที่ สตง.รับรองของเทศบาลตำบลต้นไทร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                                                                   

รายละเอียด  http://www.tonsaicity.go.th/web/images/alfa/STG.pdf