การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้เสียภาษี คือผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุด ผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทำประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ  ขอให้ท่านเข้ามาตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563

----------------------------------------------------

และภาษีป้าย ผู้เสียภาษี คือ ผู้เป็นเจ้าของป้าย และผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 ติดต่อขอชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง (ศูนย์ One Stop Service)