โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" 
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เทศบาลตำบลต้นไทร จัดทำโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 89 พรรษา โดยการปลูกต้นไม้บริเวณสระน้ำหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นไทร